Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babušíková Dagmar
0 odpadá TV 8.A (Dív) zrušeno
1 odpadá TV 8.A (Dív) zrušeno
5 změna 4.B DisV
9 navíc TV 8.A (Dív) ŠMA
Bärová Blanka
1 navíc TH 8.B (8B-A) BÄR
2 navíc Přps 9.A (9AZI) FCH
2 odpadá Přps 9.A zrušeno
3 navíc Přps 9.B (9BZI) ŠAT
3 odpadá Přps 9.B zrušeno
4 přesun >> Mat 8.B na 5. hod
5 přesun << Mat 8.B SOU z 4. hod
5 přesun >> CMa 8.B (8BZI) na 11.5. 3. hod
8 změna Přps 7.B DisV
Biedermannová Jana
1 navíc TH 8.A (8A-A) BIE
2 změna Mat 7.C DisV
3 změna Mat 7.B DisV
4 změna Zem 7.B DisV
5 změna Zem 7.B DisV
Farkašová Blanka
3 změna Aj 5.B (5BAF) DisV
Havlíčková Renata
1 změna Čj 5.B DisV
4 změna Čj 5.B DisV
6 přesun << HV 9.A ŠMA z 11.5. 8. hod
9 přesun >> HV 8.B na 12.5. 6. hod
Hemelíková Monika
1 navíc TH 8.B (8B-B) HEM
1 odpadá Děj 6.B zrušeno
6 změna Děj 7.A DisV
7 změna Děj 7.B DisV
8 změna Zem 6.B DisV
Horáčková Eva
5 změna Fy 7.C DisV
Kašparová Ladislava
1 změna Čj 1.B DisV
2 změna Mat 1.B DisV
3 změna Čj 1.B DisV
4 změna HV 1.B DisV
6 změna VV 5.B DisV
Kejř Martin
0 změna TV 8.B (Chl)+ zrušeno
1 změna TV 8.B (Chl)+ zrušeno
4 změna 7.A (7A-B) DisV
5 změna 7.A (7A-B) DisV
8 změna TV 7.C (7CK1)+ zrušeno
9 navíc TV 8.A (Chl) BIE
9 změna TV 7.C (7CK1)+ zrušeno
Koubek Jiří
1 změna ZI 7.C (7CZ2)+ DisV
2 změna Mat 5.B DisV
4 změna Mat 6.B DisV
5 změna Mat 6.A DisV
Maršálková Iva
2 změna Aj 6.B (6JAI) DisV
5 změna Přvd 5.B DisV
Němcová Lucie
1 změna Aj 3.B (3BAN) DisV
2 změna Aj 6.A (6JAN) DisV
7 změna Zem 6.A DisV
Nováková Simona
2 změna Mat 3.B DisV
3 změna Čj 3.B DisV
4 změna TV 3.B DisV
5 změna Čj 3.B DisV
Ponikelská Vladimíra
6 změna ZNJ 7.C DisV
Soukup Tomáš
1 navíc TH 8.A (8A-B) SOU
2 změna Aj 6.B (6JAS)+ DisV
3 změna Aj 7.C (7C-A) DisV
Syrovátková Barbora
1 změna Čj 4.B DisV
2 změna Mat 4.B DisV
3 změna Přvd 4.B DisV
4 změna Čj 4.B DisV
Šatra Milan
1 změna SI 7.C (7CSI)+ zrušeno
2 navíc SI 9.A (9ASI) INF1
3 navíc SI 9.B (9BSI) INF1
3 změna SI 6.B (6BSI)+ zrušeno
4 navíc SI 8.B (8BSI) INF1
5 navíc SI 8.A (8ASI) BÄR
5 změna SI 8.B (8BSI)+ zrušeno
6 změna ZPr 9.B (9BSI)+ zrušeno
Šatrová Zdeňka
1 navíc TH 9.B (9B-A) ŠAT
1 přesun >> Mat 9.A na 14.5. 5. hod
3 změna Mat 7.A DisV
Šestáková Helena
4 změna VZ 6.A DisV
5 navíc CČJ 8.A (8AZI) BIE
5 odpadá CČJ 8.A (8AZI) zrušeno
6 přesun << Čj 8.B BÄR z 7. hod
7 přesun >> Čj 8.B na 6. hod
Šmatová Dana
1 navíc TH 9.A ŠMA
1 odpadá Čj 9.B zrušeno
2 změna Čj 7.A DisV
3 změna CČJ 6.B (6BZI)+ DisV
4 přesun << CČJ 8.B (8BZI) BÄR z 10.5. 2. hod
4 odpadá Čj 7.C zrušeno
7 změna MV 6.B DisV
8 změna MV 6.A DisV
Týmová Jaroslava
2 změna VV 7.B DisV
4 změna 7.A (7A-A) DisV
5 změna 7.A (7A-A) DisV
6 navíc VV 9.B ŠAT
8 přesun >> VV 8.B na 10.5. 8. hod
Ullmannová Andrea
1 navíc TH 9.B (9B-B) ULL
1 odpadá Čj 6.A zrušeno
5 změna Čj 6.B DisV
Vejvodová Monika
1 změna Čj 2.B DisV
2 změna Čj 2.B DisV
3 změna TV 2.B DisV
4 změna Mat 2.B DisV
Baierová Iveta
9 změna HV 6.B DisV
Hrušková Věra
1 navíc TH 9.A ŠMA
3 změna Aj 7.C (7C-B) DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 Čj DisV změna Kaš
2 Mat DisV změna Kaš
3 Čj DisV změna Kaš
4 HV DisV změna Kaš
2.B
1 Čj DisV změna Vej
2 Čj DisV změna Vej
3 TV DisV změna Vej
4 Mat DisV změna Vej
3.B
1 Aj 3BAN DisV změna NěmL
2 Mat DisV změna Nov
3 Čj DisV změna Nov
4 TV DisV změna Nov
5 Čj DisV změna Nov
4.B
1 Čj DisV změna SyrB
2 Mat DisV změna SyrB
3 Přvd DisV změna SyrB
4 Čj DisV změna SyrB
5 DisV změna Bab
5.B
1 Čj DisV změna Hav
2 Mat DisV změna Kou
3 Aj 5BAF DisV změna Far
4 Čj DisV změna Hav
5 Přvd DisV změna MarI
6 VV DisV změna Kaš
6.A
1 Čj odpadá (Ull)
2 Aj 6JAN DisV změna NěmL
2 Aj 6JAS DisV změna Sou
3 CČJ 6AZI DisV změna Šma
3 SI 6ASI odpadá (ŠatM)
4 VZ DisV změna Šes
5 Mat DisV změna Kou
7 Zem DisV změna NěmL
8 MV DisV změna Šma
6.B
1 Děj odpadá (Hem)
2 Aj 6JAI DisV změna MarI
2 Aj 6JAS DisV změna Sou
3 CČJ 6BZI DisV změna Šma
3 SI 6BSI odpadá (ŠatM)
4 Mat DisV změna Kou
5 Čj DisV změna Ull
7 MV DisV změna Šma
8 Zem DisV změna Hem
9 HV DisV změna Bai
7.A
1 SI 7ASI odpadá (ŠatM)
2 Čj DisV změna Šma
3 Mat DisV změna Šat
4 7A-B DisV změna Kej
4 7A-A DisV změna Tým
5 7A-B DisV změna Kej
5 7A-A DisV změna Tým
6 Děj DisV změna Hem
8 TV Chl odpadá (Kej)
9 TV Chl odpadá (Kej)
7.B
1 SI 7BSI odpadá (ŠatM)
2 VV DisV změna Tým
3 Mat DisV změna Bie
4 Zem DisV změna Bie
5 Zem DisV změna Bie
7 Děj DisV změna Hem
8 Přps DisV změna Bär
7.C
1 ZI 7CZ1 DisV změna Kou
1 ZI 7CZ2 DisV změna Kou
1 SI 7CSI odpadá (ŠatM)
2 Mat DisV změna Bie
3 Aj 7C-A DisV změna Sou
3 Aj 7C-B DisV změna Hru
4 Čj odpadá (Šma)
5 Fy DisV změna Hor
6 ZNJ DisV změna Pon
8 TV 7CK1 odpadá (Kej)
9 TV 7CK1 odpadá (Kej)
8.A
0 TV Dív odpadá (Bab)
0 TV Chl odpadá (Kej)
1 TH 8A-A BIE navíc Bie
1 TH 8A-B SOU navíc Sou
1 TV Dív odpadá (Bab)
1 TV Chl odpadá (Kej)
5 SI 8ASI BÄR navíc ŠatM
5 CČJ 8AZI BIE navíc Šes
5 CČJ 8AZI odpadá (Šes)
5 SI 8ASI odpadá (ŠatM)
9 TV Dív ŠMA navíc Bab
9 TV Chl BIE navíc Kej
8.B
0 TV Chl odpadá (Kej)
1 TH 8B-A BÄR navíc Bär
1 TH 8B-B HEM navíc Hem
1 TV Chl odpadá (Kej)
4 SI 8BSI INF1 navíc ŠatM
4 CČJ 8BZI BÄR přesun << Šma z 10.5. 2. hod
4 Mat přesun >> na 13.5. 5. hod
5 Mat SOU přesun << Bär z 4. hod
5 CMa 8BZI přesun >> na 11.5. 3. hod
5 SI 8BSI odpadá (ŠatM)
6 Čj BÄR přesun << Šes z 7. hod
7 Čj přesun >> na 13.5. 6. hod
8 VV přesun >> na 10.5. 8. hod
9 HV přesun >> na 12.5. 6. hod
9.A
1 TH ŠMA navíc Hru
1 TH ŠMA navíc Šma
1 Mat přesun >> na 14.5. 5. hod
2 SI 9ASI INF1 navíc ŠatM
2 Přps 9AZI FCH navíc Bär
2 Přps odpadá (Bär)
6 HV ŠMA přesun << Hav z 11.5. 8. hod
6 ZPr 9ASI odpadá (ŠatM)
9.B
1 TH 9B-B ULL navíc Ull
1 TH 9B-A ŠAT navíc Šat
1 Čj odpadá (Šma)
3 Přps 9BZI ŠAT navíc Bär
3 SI 9BSI INF1 navíc ŠatM
3 Přps odpadá (Bär)
6 VV ŠAT navíc Tým
6 ZPr 9BSI odpadá (ŠatM)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

6. a 7. ročník má v týdnu od 10.5.2021 do 14.5.2021 distanční výuku